logo2logo2
logo2

Din privata hemtjänst i Gävle

TRYGGHET - FLEXIBILITET - LYHÖRDHET

Kvalitetsarbete

Allt i hemmet i Gästrikland AB har avtal med Gävle Kommun och följer därmed socialtjänstlagens kvalitetskrav gällande privat hemtjänst.  

Vad vårdtagaren/anhörig kan förvänta sig av oss på Allt i hemmet är:

God kvalitet 
Vår personal har lämplig utbildning och erfarenhet.
Information
Vårdtagaren har alltid rätt att få korrekt och tydlig information på ett sätt som man förstår.
Möjlighet att påverka
Vårdtagaren skall ges inflytande kring hur och när   hjälpen i hemmet utförs.
Bemötande
Vi lägger vi stor vikt vid att alltid ha ett vänligt och gott bemötande.
Kontaktmannaskap
Vi utser alltid en kontaktman eller en kontaktgrupp för varje vårdtagare. 
Genomförandeplan
Planen utformas i samarbete med vårdtagaren eller anhörig/närstående till vårdtagaren.
Samverkan
Vi samverkar b l a med primärvården, slutenvården, biståndshandläggare och anhöriga/närstående.
Samverkan skall ske för att vårdtagaren ska få bra och säker omvårdnad och service.
Trygghet
Vårdtagaren ska alltid känna sig trygg och få sina rättigheter tillvaratagna. Trygghet ska alltid förmedlas i den omvårdnad och service som Allt i Hemmet AB utför.
Uppföljning
Allt i Hemmet AB följer upp genomförandeplaner, verksamhetsrutiner och kvalitet kontinuerligt. Biståndshandläggaren har ansvar för att följa upp bistånd eller insatser och har även rätt att ompröva beslut.
Trygghet i bemötande
Personalen skall bära namnskylt och skall  kunna legitimera sig på begäran. Personalen presenterar sig vid möte med vårdtagare och närstående. 
Privata medel
Personal får ej ta emot pengar eller gåvor som belöning för det arbetet som utförs.  
Tystnadsplikt
Personalen har tystnadsplikt kring allt som rör vårt uppdrag hos vårdtagaren.
Brister i omvårdnaden
De insatser som beviljats skall alltid utföras med god kvalitet och enligt vad lagen kräver och det som anges i Gävle kommuns värdighetsgaranti. Eventuella brister och avvikelser i omvårdnaden hanteras och åtgärdas skyndsamt enligt gällande rutin. 
Synpunkter och klagomål
Alla synpunkter och klagomål hanteras och åtgärdas skyndsamt. Klagomål kan lämnas skriftligt via brev eller e-post eller muntligt  via telefon.
Bilaga finns att hämta under sidan "Kundinformation".
Lex Sara
Personalen är skyldig att anmäla missförhållanden till den som driver verksamheten som i sin tur därefter skall utreda, avhjälpa eller undanröja det rapporterade missförhållandet omgående. 
Språk och kommunikation
Personalen ska alltid göra vad de kan för att underlätta kommunikation.
Personlig integritet
Omvårdnaden ska grundas på respekt för vårdtagarens integritet.